70 70 24 24 - Vi sidder klar til at hjælpe

Kreditkøbsbetingelser

KREDITKØBSBETINGELSER (forbruger)


2018


§ 1 OMFANG

Nærværende kreditkøbsbetingelser er en del af kreditkøbsaftalen (Flexkøb) omhandlende de på
forsiden angivne produkter (herefter produkter). Endvidere udgør Standardiserede Europæiske
Forbrugerkreditoplysninger (SEF) og amortisationsplan en integreret del af aftalegrundlaget
mellem debitor og DER A/S. Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem DER A/S
og debitor medmindre andet følger nedenfor.

Ved finansiering forbeholder DER A/S sig ret til en endelig kreditvurdering. DER A/S gør gældende, at DER A/S i henhold til ”Hvidvaskloven” er forpligtet til at få forevist, samt dokumentere legitimation.

§ 2 EJENDOMSRET

Debitor besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under kreditkøbsaftalens løbetid. DER A/S har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne. Debitor er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør, m.v. fra leveringsdagen.


§ 3 YDELSEN

Som vederlag for kreditkøbet af produkter betaler debitor ydelse bagud hver måned, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af kreditkøbsaftalen.

Ydelsen består af renter og afdrag.

Debitorrenten fremgår af kontraktens forside og kræves, fra levering af produkter, af den til enhver tid værende restgæld. Renten tilskrives månedligt (renters rente) og beregnes på grundlag af restgælden hver den 15. i måneden.

Afdrag betales til nedbringelse af det samlede beløb, som specificeret i kreditkøbsaftalen.

Som del af ydelsen betaler debitor moms, skatter, afgifter, kreditpolitiske reguleringer eller andet,
som måtte blive pålagt af myndighederne. Ved ændringer heri kan DER A/S justere ydelsen uden
varsel.

Ved fejl, bortkomst eller beskadigelse af produkter, som ikke skyldes sælgers forhold, er debitor ikke berettiget til at udeblive med betaling af ydelsen.

Debitor har ret til på anmodning til enhver tid uden omkostninger at modtage en opgørelse over
skyldige betalinger, betalingstidspunkter og rentespecifikation, i form af en amortisationsplan.

§ 4 BETALINGSBETINGELSER OG GEBYRER

Betaling af ydelsen skal ske enten via netbank, Giro med pt. månedligt betalingsgebyr på kr. 40,00,
eller via Betalingsservice med et pt. månedligt opkrævningsgebyr på kr. 20,00. Ved udenlandske overførsler vil debitor blive opkrævet et gebyr på pt. kr. 40,00 pr. transaktion.  ÅOP i kontrakten er
angivet som om debitor betaler via netbank, medmindre andet er angivet i kreditkøbsaftalen.
ÅOP er beregnet under forudsætning af at renter og omkostninger forbliver uændrede.

Debitor er ansvarlig for, at betaling rettidig sker til DER A/S. Bortkomst af indbetalingskort/opkrævninger fra DER A/S betragtes således ikke som grundlag for betalingsudsættelse.

Indbetalinger fra debitor anvendes til nedskrivning af DER A/S´ tilgodehavende i følgende
rækkefølge: Gebyrer – renter – omkostninger – afdrag mv.

Ved forsinket betaling af ydelse eller andre skyldige ydelser jf. kreditkøbsaftalen, skal debitor betale morarente. Morarenten beregnes med samme rentesats, som findes på kontraktens forside – dog beregnes morarentesatsen i de rentefrie måneder/kontrakter i henhold til rentelovens § 5, stk. 1 jf. nedenstående afsnit om RENTE- OG/ELLER BETALINGSFRIE MÅNEDER. Morarenten beregnes af den til enhver tid værende restgæld fra misligholdelsestidspunktet inkl. renter. Renten tilskrives månedligt (rentes rente). Rykker- og påkravsgebyrer tilskrives jf. den til enhver tid gældende rentelov, pt. kr. 100,00 i rykkergebyr og kr. 100,00 i inkassogebyr. Ved betalingsmisligholdelse vil manglende indbetaling kunne indkræves ved retslig inkasso - herunder ved betalingspåkrav, tvangsauktion og konkursbehandling - samt medføre registrering i RKI.

A. ÆNDRING AF GEBYR
De til enhver tid gældende gebyrsatser kan ses på www.der.dk.

DER A/S kan ændre vilkår og gebyrsatser jf. § 4 med et varsel på mindst 1 måned.

Ændringerne varsles ved offentliggørelse på DER A/S’ hjemmeside, ved fremsendelse af skriftlig meddelelse eller som tekst på betalingsoversigten fra Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse.

Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på DER A/S’ hjemmeside.

Ændring af éngangsgebyrer, herunder oprettelsesgebyr, leveringsgebyr mv. kan ske uden varsel ved indførelse i L’EASY A/S´gebyroversigt. 

§ 5 LEVERING OG RISIKO

DER A/S leverer til adresser i Danmark (ikke Grønland og Færøerne) og kun til brofaste øer. Levering sker til adressen angivet i kreditkøbsaftalen. Datoen, som er angivet af debitor ved underskrivelse af kreditkøbsaftalen er leveringsdatoen. Leverer DER A/S ikke på det tidspunkt som på forhånd er oplyst til kunden, er kunden ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

DER A/S installerer produkter til eksisterende og lovlige installationer. DER A/S kan forlange
ulovlige forhold udbedret for debitors regning og risiko før installation.

Er debitor ikke bosiddende i Danmark, men ønsker debitor alligevel at indgå en aftale på kreditkøbsbetingelser hos DER A/S, skal debitor selv skal afhente eller sørge for afhentning af sin ordre på DER A/S’ lager på Østergade 56, 5000 Odense C.

Ved levering af produkter skal debitor straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til DER A/S umiddelbar efter.

Modsætter debitor sig levering, eks. ved ikke at møde op, eller at lovlig installation ikke er muligt, er DER A/S berettiget til at kræve erstatning jf. DER A/S gebyrsatser på www.der.dk eller jf. dansk rets almindelige regler.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene debitor.

A. LEVERINGSANSVAR VED INSTALLATION
Hvis de allerede eksisterende installationer ikke er i overensstemmelse med de krav, som stilles for tilslutning af hårde hvidevarer: Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de hårde hvidevarer, bygninger og installationer, er debitors ansvar og risiko. DER A/S opfordrer debitor til - inden de hårde hvidevarer benyttes - at få installationen bragt i lovlig stand af en autoriseret installatør.

B. LEVERING
Hvis debitor har udtrykt ønske om selv at installere/pakke produktet ud: Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de produkter, bygninger og installationer, er debitors ansvar og risiko.
C. LEVERING OG INSTALLERING
Debitor ønsker levering og installering: Modtager debitor ikke de pågældende varer, eller er disse ikke i overensstemmelse med kreditaftalen, kan debitor tage retsmidler i anvendelse overfor L’EASY A/S jf. kreditaftalelovens § 20. Kravet kan dog ikke overstige hvad L’EASY A/S har modtaget i betaling fra debitor.

§ 6 IKRAFTRÆDEN OG INDFRIELSE

Kreditkøbsaftalen træder i kraft ved leveringen.

Tilbud om at indgå denne kreditkøbsaftale er gældende 14 dage regnet fra debitors modtagelse af kreditkøbsaftalen.

Debitor kan ved henvendelse til DER A/S til enhver tid helt eller delvist indfri kreditkøbsaftalen og
derved opnå forholdsmæssig nedsættelse af kreditkøbsomkostninger jf. kreditaftalelovens § 26

§ 7 DEBITORS ANSVAR

Udover debitors betalingsforpligtelser har debitor følgende ansvar:

A. ANVENDELSE
Debitor er ansvarlig for, at såvel offentlige love og private forskrifter, der gælder for anvendelsen af produkter, overholdes og at eventuel fornøden tilladelse indhentes/opretholdes.

B. UNDERRETNING
Debitor skal meddele DER A/S om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne
er/burde være opdaget af debitor.

I tilfælde af berettiget reklamation får debitor ingen reduktion i ydelsen før produktet har været ude af funktion i over 21 arbejdsdage efter debitor har underrettet DER A/S herom. DER A/S kan
beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for debitor indtil produkter igen er funktionsdygtige.

Debitor skal meddele DER A/S adresseændring.

§ 8 SÆLGERS ANSVAR

DER A/S er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation
eller afhentning udenfor DER A/S´ forretningsområde (se www.der.dk). Debitor betaler for transport af produkter udenfor forretningsområdet og til DER A/S.

A. UDBEDRING
DER A/S er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved
produktet, som medfører at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller
intakt.

Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller indenfor produktets garantiperiode for at
forpligte DER A/S til at foretage udbedring.

Udbedring af forhold som skyldes debitors behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig
behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger m.v. er ikke omfattet af DER A/S´ forpligtelse til udbedring.

DER A/S forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. DER
A/S kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter DER A/S' vurdering.

B. FØLGESKADER
DER A/S kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger af at
produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat, evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste m.m.

C. PRODUKTANSVAR
DER A/S´ ansvar for skade på debitor, debitors gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v.
begrænses til forhold der skyldes grov uagtsomhed fra DER A/S´ side, samt ansvar fastsat i
almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af DER A/S.

I fald at skade påføres tredjepart, skal debitor straks underrette DER A/S, og medvirke til sagens
opklaring, herunder skal DER A/S have ret til at besigtige skaden.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks. audio-/videokassetter, datatapes, CD-rom,
DVD, m.m), som følge af fejl ved produkter, er DER A/S' erstatningsansvar begrænset til værdien af
tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

§ 9 OPSIGELSE VED MISLIGHOLDELSE

DER A/S kan opsige kreditkøbsaftalen og kræve at debitor indfrier kreditkøbsaftalen i tilfælde af at:
1.    Debitor undlader at betale forfaldne kreditkøbsydelser eller andre skyldige beløb rettidigt.
2.    Debitor afgår ved døden, går konkurs, standser sine betalinger, søger gældssanering eller akkord, eller debitor på nogen anden måde væsentligt forringer sin formuestilling eller betalingsevne, herunder bliver udsat for retslige skridt fra tredjemand.
3.    Debitor misligholder andre aftaler af enhver art indgået med DER A/S eller koncernforbundne selskaber.
4.    Debitor giver eller har givet urigtige eller mangelfulde oplysninger på spørgsmål som har betydning for indgåelsen af kreditkøbsaftalen, eller optræder i strid med forudsætningerne for indgåelsen, eller på anden måde optræder illoyalt over for DER A/S.
Aftalen kan opsiges, såfremt debitor ikke senest 10 dage efter opfordring hertil, har bragt
misligholdelsen til ophør eller stillet behørig sikkerhed fastsat af DER A/S.

Hvis kreditkøbsaftalen opsiges af en eller flere af de ovennævnte årsager, fritages debitor således
ikke for sin betalingsforpligtelse i forhold til den indgåede kreditkøbsaftale.

§ 10 OVERDRAGELSE

DER A/S, er berettiget til at overdrage kreditkøbsaftalen til tredjemand.

Debitor er i disse tilfælde pligtig til at opfylde kreditkøbsaftalen overfor tredjemand såfremt
overdragelsen er oplyst til debitor.


§ 11 FORTRYDELSESRET

A. FORTRYDELSESRET
Debitor har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor debitor eller en af debitor angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

Debitor har mulighed for at fortryde dele af købet, dog refunderes leveringsomkostninger ikke ved delvis fortrydelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal debitor meddele DER A/S sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Debitor kan benytte den standardfortrydelsesformular som udleveres sammen med kontrakten.
Standardfortrydelsesformularen kan også downloades på DER A/S’ hjemmeside www.der.dk.

Debitor har også mulighed for at meddele DER A/S sin beslutning om at fortryde denne aftale ved at ringe på telefon 70 70 24 24.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis debitor sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

B. FØLGE AF FORTRYDELSE
Hvis debitor fortryder denne aftale, refunderer DER A/S alle betalinger modtaget fra debitor, senest 14 dage fra den dato, hvor DER A/S har modtaget meddelelse om debitors beslutning om at fortryde denne aftale.

DER A/S gennemfører en tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som debitor benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre debitor udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges debitor ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

DER A/S afhenter varerne hos debitor, uden yderligere omkostninger for debitor. Hvis debitor ønsker at benytte en anden form for returnering, skal debitor selv afholde omkostningerne hertil.

Debitor hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. D:E:R forestår vurderingen af en eventuel værdiforringelse.

D:E:R foretager ikke refundering af leveringsomkostninger som følge af delvis fortrydelse for enkelte varer af det samlede køb.

C. DEBITOR KAN IKKE GØR FORTRYDELSESRETTEN GÆLDENDE I FØLGENDE TILFÆLDE:
-    Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

-    Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.

-    Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos debitor, som debitor på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.

-    Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som debitor har brudt plomberingen på.

-    Når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med debitors accept.

-    Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med debitors forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at debitor dermed mister sin fortrydelsesret.

§ 12 PERSONDATAPOLITIK OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Der henvises til den for D:E:R A/S til enhver tid gældende privatlivspolitik, som findes her: http://www.der.dk/privatlivspolitik.aspx.

§ 13 MARKEDSFØRING

Debitor modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når debitor har afkrydset feltet "ja tak" i låneansøgningen. Nyhedsbrevet modtages 4-6 gange om måneden, indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud, tips til hverdagen, konkurrencer og inspiration og ny viden om varerne.

Debitor kan frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte D:E:R A/S eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.

§ 14 KLAGEADGANG

Debitor har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til:

D:E:R A/S
Østre Stationsvej 1-5
DK – 5000 Odense C

Eller

Der@der.dk

Debitor har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Henvis til der@der.dk i forbindelse med din klage.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med DER A/S´ virksomhed, som hovedsageligt består af tilbud om kontantlån eller salg af produkter på kredit.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

Kreditvurdering

Debitor har, ved kreditvurdering, mulighed for at få oplyst, hvad der ligger til grund for vurderingen, ved skriftlig henvendelse til:

der@der.dk

§ 15 MANGLER VED VAREN

I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens mangelsregler anvendelse.

§ 16 BETALINGSFRIE MÅNEDER
 
Såfremt debitor har aftalt betalingsfrie måneder jf. kontraktens forside, skal der ikke betales ydelse i de valgte betalingsfrie måneder. Se den udleverede amortisationsplan.

§ 17 RENTEFRI(E) MÅNEDER/KONTRAKTER

Såfremt debitor har aftalt rentefri(e) kontrakt/måneder jf. kontraktens forside, skal der ikke betales rente i de rentefrie måneder. Se den udleverede amortisationsplan.

Ved forsinket betaling af ydelse eller andre skyldige ydelser jf. kreditkøbsaftalen, skal debitor betale morarente. Morarenten beregnes i henhold til rentelovens § 5, stk. 1. Morarenten beregnes af den til enhver tid værende restgæld fra misligholdelsestidspunktet. Renten tilskrives månedligt. 

§ 18 DER PRIVAT FINANS A/S

DER Privat Finans A/S er et binavn under DER A/S.