70 70 24 24 - Vi sidder klar til at hjælpe

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

 

Som dataansvarlig virksomhed er det vigtigt for os at beskytte og værne om de personlige oplysninger vi behandler. Det er det, fordi vi ønsker at behandle vores kunder, og andre som viser interesse for vores virksomhed, bedst muligt. Men naturligvis også fordi lovgivningen vedrørende beskyttelse af personoplysninger kræver, at vi beskytter oplysningerne på en lang række områder, og at vi behandler dem lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.
Formålet med nærværende privatlivspolitik er at beskrive vores behandling af oplysninger om vores kunder. Vi vil derfor gerne informere om hvilke typer af personlige oplysninger vi behandler, med hvilket formål vi behandler dem, og hvem vi evt. videregiver dem til.

 

Hvem er vi?


Dataansvarliges identitet samt kontaktoplysninger:
D:E:R A/S
Østre Stationsvej 1-5
5000 Odense C
CVR – nr. 19162494
70702424
der@der.dk
https://www.der.dk/

Kontakt til vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Vi har ansat en databeskyttelsesrådgiver, som hjælper med at sikre høj databeskyttelse i vores virksomhed. Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

Via kontaktformular på vores hjemmeside – du finder den her.

att.: Databeskyttelsesrådgiver (DPO).

På e-mail: Skriv til: DPO@3cretail.dk
Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.


Ved brev: Skriv til: D:E:R A/S
Att.: DPO
Østre Stationsvej 1-5
5000 Odense
Hvilke typer af personoplysninger behandler vi?

For at gennemføre en bestilling på der.dk skal du altid angive følgende oplysninger: navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Personnummer skal desuden angives ved kreditkøb og kontantlån. Ved ansøgning om kreditkøb og kontantlån skal der endvidere oplyses beskæftigelsesforhold, bopæl, civilstand samt evt. kontonummer, hvortil lånet skal udbetales.

 

Kategorier af personoplysninger
De oplysninger, som vi behandler om dig, kan i henhold til ovennævnte samt endvidere omfatte:

Almindelige personoplysninger, herunder


• dine identitets- og kontaktoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse og dokumentation af legitimation.
• oplysninger om dine køb, herunder bl.a. bestilte eller købte varer, leveringer, og betalinger
• oplysninger om beskæftigelsesforhold, bopæl, civilstand samt kontonummer
• oplysninger om reklamationer og support
• dine eventuelle samtykker eller indsigelser
• oplysninger om dine interesser, som du enten selv har givet os, eller som vi kan aflæse af dine handlinger, fx dine køb og dine besøg på vores hjemmesider
• oplysninger om vores eventuelle markedsføringstiltag og dine eventuelle svar eller reaktioner herpå
• oplysninger om aflevering og åbning mv. af elektronisk markedsføring, herunder om der er klikket på links i meddelelserne, evt. indsamlet ved brug af tracking- mekanismer, der er indbygget i meddelelserne
• oplysninger om kreditvurderinger og betalingsordninger
• kreditvurderingsoplysninger til brug for lovpligtig rådighedsberegning
• oplysninger om restancer, inkassosager, domme og indberetninger til kreditoplysningsbureauer
• oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.

 

CPR-nummer
• Vi behandler oplysninger om dit CPR-nummer, hvis du har eller har haft et kreditforhold hos os, eller det er nødvendigt for at vi kan gøre et retskrav gældende.

 

Oplysninger om strafbare forhold
• Hvis du har begået strafbart forhold over for os – f.eks. bedrageri – vil vi behandle de oplysninger, der er nødvendige i forhold til at gøre vores krav gældende.

 

Ovenstående typer af oplysninger afgives naturligvis frivilligt til D:E:R A/S, men afgives de oplysninger ikke, som er nødvendige for det løbende kundeforhold, er D:E:R A/S berettiget til at afvise behandlingen.

 

Formål og lovgrundlag

Hvilke love ligger til grund for vores behandling af personoplysninger?
Vores behandling af personoplysninger baserer sig især på følgende lovgrundlag:

• Kreditaftaleloven
• Bogføringsloven
• Hvidvaskloven
• Markedsføringsloven
• Databeskyttelsesforordningen
• Databeskyttelsesloven

Hvad er formålet med at behandle personoplysningerne?
Vi har følgende formål med - og lovgrundlag for - vores databehandlinger i forhold til nuværende, potentielle og tidligere kunder:


• Gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering og betaling samt besvarelse af dine eventuelle spørgsmål.

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige i forbindelse med en kontrakt med dig.

• Opfyldelse af bogførings- samt hvidvasklovens krav om registreringer (fem år plus det indeværende år).

Lovgrundlaget er som anført bogføringsloven samt hvidvaskloven.

• Stillingtagen til og imødekommelse af kredit, herunder i forbindelse med betalingsordninger og lign.

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige i forbindelse med en kontrakt med dig, samt kreditaftalelovens § 7c.

• I forbindelse med stillingstagen til og imødekommelse af kredit at gennemføre automatiske afgørelser (profilering). Profileringen er baseret på fakta og et fair beslutningsgrundlag, og udført på en struktureret, gennemsigtig og sikker måde, med det formål at kunne give vores kunder den bedst mulige behandling, vejledning og rådgivning.

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 22 om automatiske afgørelser.

• Opfyldelse af krav om indberetning af renter til SKAT

Lovgrundlaget er lovkravet om indberetning til SKAT.

• Markedsføring, herunder direkte markedsføring overfor kommende og eksisterende kunder

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6,stk. 1, litra f, suppleret med markedsføringsloven og databeskyttelsesloven.

• Dokumentation for evt. samtykke opbevares i 5 år efter endt kundeforhold eller ved din tilbagekaldelse heraf.

• Dine oplysninger opbevares i 5 år med henblik på at kunne dokumentere indsamlingens korrekthed, jf. Databeskyttelsesloven § 41, stk. 7.

• Statistiske opgørelser. Personoplysninger som anvendes til statistiske formål anonymiseres.

• Ved misligholdelse af indgåede forpligtelser over for D:E:R A/S, kan D:E:R A/S indberette til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

• Der henvises i øvrigt til D:E:R A/S’ cookiepolitik.

 

Hvad gives der samtykke til?

Der gives samtykke til bl.a. følgende:
• Løbende indhentning af oplysninger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre godkendt af Datatilsynet.
• Videregivelse af oplysninger om betalingsmønstre og samlet balance til koncernforbundne selskaber (L’EASY A/S) til brug for kreditvurdering.

Et allerede afgivet samtykke kan ifølge lovgivningen trækkes tilbage. En evt. anmodning om tilbagetrækning af samtykke skal ske skriftligt til D:E:R A/S via ovenfor nævnte kontaktoplysninger.

 

Hvilke rettigheder har den registrerede?
Enhver som har personoplysninger registreret hos D:E:R A/S har ifølge loven ret til at anmode om:
• Indsigt i hvilke personoplysninger der behandles, hvorfra de indhentes, og med hvilket formål de behandles.
• Berigtigelse af personoplysninger som er forkerte eller vildledende.
• Sletning af personoplysninger som ikke længere kan behandles inden for lovens rammer.
• Begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
• At gøre indsigelse mod den behandling af personoplysninger som finder sted, herunder afgørelser som alene er baseret på automatisk behandling (profilering).


Rettighederne kan gøres gældende over for D:E:R A/S eller via kontakt til Datatilsynet.